Recent Posts

13

ประโยชน์ของ Productivity Scorecard

, , No Comment

ในยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะตอบสนองความคาดหวังทางการเงินและลูกค้า จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำจะต้องพัฒนากลยุทธ์การเติบโตและตระหนักถึงสิ่งเดียวกันโดยการใช้ระบบการวัดประสิทธิภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และนั่นต้องใช้ความพยายามและการวางแผนเป็นอย่างมาก แต่ละหน่วยธุรกิจมีส่วนร่วมในทางของตนเองต่อความสำเร็จโดยรวมหรือความล้มเหลวของธุรกิจ ดังนั้นมันจึงกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจถึงความสำคัญของแต่ละหน่วยงาน พนักงานเป็นหน่วยหนึ่งที่มีค่าซึ่งการบริจาคสามารถเป็นสินทรัพย์ให้กับองค์กรหรือเป็นหนี้สินได้ ในการประเมินการสนับสนุนพนักงานขององค์กรจะช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนการเติบโตขององค์กร มันทำงานอย่างไร? ด้วยการใช้ระบบวัดผลการปฏิบัติงาน (เช่นดัชนีชี้วัดที่สมดุล) องค์กรสามารถประเมินประสิทธิภาพ รับจดทะเบียนบริษัท ติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่ถูกต้องตามหลักสูตรและจัดตำแหน่งพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนั้นโดยไม่คำนึงถึงพนักงานวิธีการจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อทบทวนการเติบโตกำหนดการปรับปรุงที่จำเป็นและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น Balanced Scorecard เป็นระบบการวัดผลการผลิตหรือดัชนีชี้วัดการผลิตซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์และดำเนินการตามความเหมาะสม มันส่งคืนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ ในความพยายามของเราที่จะเข้าใจองค์ประกอบของดัชนีชี้วัดผลผลิตนี้เรียกว่าวิธีการประเมินผลแบบดุลยภาพให้เราก่อนเข้าใจว่าแผนปฏิบัติการของเราควรเป็นอย่างไร แผนการดำเนินงานควรระบุกลยุทธ์ลำดับความสำคัญพื้นที่รับผิดชอบและปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญต่อปัจจัยหรือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การส่งมอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและองค์กร องค์ประกอบของแผนสำคัญประกอบด้วย: กลยุทธ์แผนปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดจึงบรรลุเป้าหมาย ส่งมอบให้รู้เป้าหมายการวัดประสิทธิภาพตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเพื่อแสดงวิธีการตอบสนองเป้าหมาย; องค์กรที่จะเข้าใจว่าใครรับผิดชอบต่อเป้าหมาย องค์ประกอบที่สำคัญ จากมุมมองแบบบูรณาการดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างน้อยควรรวมถึง: ความพึงพอใจของลูกค้าต้นทุนการเข้าถึง; การวัดตั๋วที่มีปัญหา การดำเนินการตามแผนรายรับ การจัดการข้อมูล; และกระบวนการส่งมอบลูกค้า การใช้ดัชนีชี้วัดการผลิตที่สมดุลต้องได้รับฉันทามติเกี่ยวกับการส่งมอบกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและการออกแบบองค์กรที่สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ผลผลิตของดัชนีชี้วัดผลผลิตที่สมดุลทำให้แผนการดำเนินงานที่ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจและพนักงานเข้าใจระดับความรับผิดชอบในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างชัดเจน การวัดควรเป็นกลางและให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้เชิงปริมาณและบรรลุเป้าหมายขององค์กรเพราะคุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีชี้วัดการผลิตที่สมดุลมีครอบคลุมหลายมุมมองการวัดผลซึ่งดัชนีชี้วัดเดิมประกอบด้วยการเงินลูกค้าธุรกิจภายในและนวัตกรรมและมุมมองการเรียนรู้ ดัชนีชี้วัดที่สมดุลเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายสำคัญที่ระบุได้นั้นสามารถนำมาพิจารณาได้เช่นกัน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตที่สมดุลเป็นระบบที่รวมการวัดผลการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินไว้ในดัชนีชี้วัดเดียว ความสำเร็จของวิธีการนี้เป็นผลมาจากความจริงที่ว่าเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมที่ช่วยให้เข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายข้อกำหนดและช่องว่างของประสิทธิภาพ มันให้ตรรกะที่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างทุนทางปัญญาซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำภายใต้ระบบประสิทธิภาพทางการเงินแบบดั้งเดิม ดัชนีชี้วัดที่สมดุลสามารถกำหนดกลยุทธ์การเติบโตกับธุรกิจได้นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานเข้าใจกลยุทธ์และเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ไปยังการปฏิบัติงานประจำวัน

Read Post →

15

บริการลูกค้า Kpis ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

, , No Comment

การบริการลูกค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดขององค์กรใด ๆ นี่คือสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับลักษณะโดยรวมของ บริษัท เมื่อกล่าวถึงเป้าหมายด้วยคำจำกัดความที่ดีจะสามารถนำขั้นตอนที่ดีไปสู่เป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามการวัดควรทำในทิศทางที่ถูกต้องและการวัดเหล่านี้คือ KPI เวลาส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักที่นำมาพิจารณากับองค์กรบริการลูกค้าคือจำนวนการโทรที่รับสายในช่วงนาทีแรก ไม่ว่าตัวชี้วัดคืออะไรพวกเขาทุกคนควรช่วยเหลือเป้าหมายของ บริษัท พวกเขาไม่ควรได้รับการพิจารณาเป็นเวลานานพวกเขาควรจะวัดได้เช่นกัน เป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้และยังช่วยให้ บริษัท ประสบความสำเร็จอย่างสูงอีกด้วย สิ่งนี้จะทำได้เฉพาะกับตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า จำเป็นต้องมีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเนื่องจากสามารถเรียงลำดับปัญหาได้อย่างง่ายดาย เมื่อพูดถึงตัวชี้วัดการบริการลูกค้ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะพิจารณาวิธีการให้บริการ สิ่งแรกที่ควรนำมาพิจารณาคือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเลือกการใช้บริการแต่ละครั้ง อาจเป็นทางศูนย์บริการ รับจดทะเบียนบริษัท อีเมลหรือบริการอื่น ๆ บริษัท จำนวนมากจะย้ายตัวเลือกการบริการลูกค้าไปยัง บริษัท ที่ไม่แพง ทุก ๆ ปีคำจำกัดความของ KPI ควรมีความสอดคล้องกัน การใช้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า บริษัท ควรจะสามารถทำกำไรได้มากมาย หากมีตัวชี้วัดใด ๆ ที่พูดคุยเกี่ยวกับการทำซ้ำลูกค้าเดิมมันจะไม่คุ้มค่า แนวคิดคือการให้บริการลูกค้าใหม่เช่นกันและเพื่อรับประโยชน์มากมายจากมัน ตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดที่ควรจะเป็นเชิงปริมาณอย่างแน่นอน หากการบริการลูกค้าได้รับการปรับปรุงตาม KPI จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนและจะมียอดขายใหม่ พนักงานที่ให้บริการลูกค้าจะต้องได้รับการประเมินและจะต้องนำมาพิจารณา ระดับโดยรวมของการแสดงเป็นสิ่งสำคัญมากในการดู ผลลัพธ์รวมถึงกระบวนการในการปรับปรุงจะต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิดหลังจากพิจารณาผลลัพธ์ของตัวชี้วัดแล้ว แม้จะมีฝ่ายบริการลูกค้าก็ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพื่อที่ บริษัท จะได้เป็นเลิศ การมองดูสิ่งนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีในการทำให้หน้า บริษัท ดีขึ้น แม้ว่าสินค้าและบริการควรได้รับการบริการตามที่พวกเขาต้องการ แต่ก็ควรมีคุณภาพที่เหมาะสม บริษัท ควรมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับลูกค้าและสิ่งแวดล้อมที่น่าพึงพอใจ ควรมีความเชี่ยวชาญอย่างมากกับผลิตภัณฑ์และการตอบสนองควรดี&hellip

Read Post →

15

การรักษาปลวก – ป้องกันปลวกได้ดี!

, , No Comment

เช่นเดียวกับมนุษย์เราปลวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้ากับคนง่าย – พวกมันดูหลังกัน! อย่างไรก็ตามในขณะที่เราบางคนอาจบ่นเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นของเรา“ กินเราออกจากบ้านและที่บ้าน” ศัตรูพืชตัวน้อยเหล่านี้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้   เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะจัดการกับปัญหาปลวกตัวเองถามตัวเองว่าคุณมีความรู้กว้างเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารหรือไม่? หากคำตอบคือไม่คุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีความยากลำบากอย่างมากในการระบุจุดเข้าได้มากที่สุดสำหรับปลวก คุณสามารถจัดการกับเครื่องมือระดับมืออาชีพที่ต้องการได้อย่างระมัดระวังหรือไม่? จากนี้ฉันหมายถึงเครื่องมือเช่นการฝึกซ้อมการก่ออิฐแท่งบำบัดดินและอื่น ๆ อีกครั้งถ้าคำตอบคือไม่ทิ้งให้อยู่คนเดียวอย่างดี! โปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่กรณีของการใช้ขวดสเปรย์เล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ รอบบ้าน – การรักษาปลวกมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้แกลลอนหลายร้อยแกลลอนถูกฉีดเข้าไปในผนังรากฐานภายใต้แผ่นพื้นและลงไปในพื้นดินตามรากฐานเช่นเดียวกับการระบาดของแมลงอื่น ๆ หลายคนพบว่าตัวเองมีการระบาดของปลวกคิดว่าพวกเขาสามารถซื้อการรักษาปลวกออกจากชั้นวางและทำงานได้เอง ในบางกรณีที่มีปัญหาในโครงสร้างที่ค่อนข้างเล็กอยู่ห่างจากบ้านหลังใหญ่ซึ่งอาจเป็นไปได้ แต่การรักษาปลวกนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ข้อมูลและประสบการณ์และควรถูกทิ้งไว้กับผู้เชี่ยวชาญ รับจดทะเบียนบริษัท เมื่อคุณเลือก บริษัทกำจัดปลวกในเมลเบิร์นเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องดำเนินการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณมักจะมีทางเลือกในระดับของการรักษา การรักษาปลวก อาณานิคมของปลวกมักถูกสร้างขึ้นจากศัตรูพืชขนาดเล็กจำนวนนับแสน ๆ ตัวเพื่อหาอาหารในทิศทางที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้การรักษาด้วยปลวกจะดำเนินการเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นอาจเป็นเศรษฐกิจที่ผิดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่ปลวกจะพบจุดเข้าทางเลือกในบ้านของคุณ นอกจากนี้ บริษัท รักษาปลวกส่วนใหญ่จะไม่รับประกันการรักษาประเภทนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการนี้บาง บริษัท จะมีบริการที่รู้จักกันในชื่อการกระทำในขอบเขตที่พวกเขาจะใช้ของเหลว termiticides ไม่ขับไล่ทั่วทั้งผนังองค์กรของทรัพย์สินและในเวลาเดียวกันดำเนินการรักษาท้องถิ่นใด ๆ ที่ติดเชื้อแล้ว พื้นที่หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงภายในบ้าน มันเป็นสิ่งสำคัญหากคุณเลือกใช้การรักษาปลวกเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท จะให้สัญญาการบริการที่จะรับประกันว่าการเข้าทำลายของปลวกในอนาคตจะดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม&hellip

Read Post →

15

วิธีรับโปสการ์ดในมือลูกค้า

, , No Comment

สื่อการตลาดส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันมีโลโก้และชื่อธุรกิจติดอยู่ ไม่ว่าวัสดุจะเป็นอะไรโดยไม่คำนึงถึงขนาดและการออกแบบโลโก้และชื่อไม่สามารถทิ้งได้ ไม่สำคัญว่าวัสดุราคาถูกตราบใดที่แบรนด์มีการนำเสนออย่างดี ไม่สำคัญว่าวัสดุราคาถูกตราบใดที่แบรนด์มีการนำเสนออย่างดี หากคุณต้องการให้ผู้คนเชื่อใจคุณและเป็นผู้มีความภักดีคุณต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขารับรู้ถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน คุณต้องผลิตชิ้นส่วนทางการตลาดที่จะกำหนดว่าคุณเป็นใครและเป็นธุรกิจประเภทใดสื่อการตลาดส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันมีโลโก้และชื่อธุรกิจติดอยู่ ไม่ว่าวัสดุจะเป็นอะไรโดยไม่คำนึงถึงขนาดและการออกแบบโลโก้และชื่อไม่สามารถทิ้งได้ รับจดทะเบียนบริษัท เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นสิ่งสำคัญก็คือการมองเห็นกลุ่มเป้าหมายของคุณ นี่คือเวลาที่การแข่งขันเริ่มจะรุนแรงขึ้นในขณะที่คุณพยายามทำให้ลูกค้าเป็นคู่แข่งของคุณในแบบของคุณ สิ่งนี้จะทำให้คุณต้องทำให้แคมเปญการตลาดของคุณแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องล้างกระเป๋าเพื่อเตรียมวัสดุที่เหมาะสมกับความต้องการทางการตลาดของคุณ มีวัสดุหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก Institute of Digital Marketing เป็นสถาบันการตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุด  ใน Pitampura Delhi และ IDM ให้บริการการตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดใน Delhi … ยกตัวอย่างไปรษณียบัตร การพิมพ์โปสการ์ดเป็นวัสดุง่ายๆที่ทุกธุรกิจสามารถใช้งานได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการผลิต แม้ว่าคุณจะมีงบประมาณ จำกัด คุณก็สามารถสร้างมันได้อย่างง่ายดาย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้ในการสร้างโปสการ์ดของคุณ: 1. มุ่งเน้นที่รูปลักษณ์ โปสการ์ดที่ดึงดูดสายตาจะได้รับความสนใจเสมอ ถ้าคุณต้องการให้คนอื่นสังเกตเห็นการ์ดของคุณคุณต้องออกแบบมันให้น่าประทับใจ คุณต้องเติมด้วยสีรูปภาพสไตล์และแบบอักษรที่ดี แต่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ลงน้ำมากเกินไป ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรักษาความสะอาดและเรียบง่ายเพื่อให้คุณสามารถถ่ายทอดข้อความของคุณได้อย่างชัดเจน จำไว้ว่ายิ่งคุณมีเนื้อหาที่ดึงดูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น 2. อย่าบอกทุกอย่าง บัตรของคุณไม่ได้หมายถึงการส่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเสนอ พื้นที่มี จำกัด ดังนั้นคุณต้องรวมรายละเอียดที่สำคัญเท่านั้น ข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องรวมอยู่ในส่วนการตลาดอื่น ๆ ของคุณ มุ่งเน้นที่แนวคิดเดียวต่อบัตรเท่านั้นคุณจึงไม่ถูกล่อลวงให้ใส่ข้อมูลจำนวนมากลงไป 3. ข้อกำหนดการดำเนินการ เมื่อคุณส่งโปสการ์ดที่กำหนดเองให้กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายคุณต้องบอกพวกเขาถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำต่อไป คุณต้องมีการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างมากเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการทันที อย่าเพิ่งบอกพวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณ บอกให้พวกเขาโทรหาคุณหรือตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ หากคุณสามารถระบุวันที่หมดอายุในข้อเสนอของคุณทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น ที่แน่นอนจะสร้างการตอบสนองทันที 4. ติดตามไพ่ของคุณ วิธีที่ดีที่สุดคือถ้าคุณวางรหัสติดตามลงบนแม่แบบโปสการ์ดของคุณ ตัวอย่างเช่นหากมีคูปองรวมอยู่ในการ์ดของคุณให้ใส่รหัสติดตามและขอให้ลูกค้าของคุณใช้รหัสเมื่อซื้อ วิธีนี้จะช่วยคุณกำหนดอัตราการตอบสนองต่อแคมเปญของคุณ อย่าลืมประเมินแคมเปญของคุณเพื่อที่คุณจะได้ทราบว่าต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง โปรดจำไว้ว่าไม่มีกลยุทธ์ใดสมบูรณ์แบบแต่มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาด อย่าลืมใช้กลยุทธ์ด้านบนในแคมเปญการพิมพ์โปสการ์ดครั้งต่อไปของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

Read Post →

15

Nine สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วง

, , No Comment

ผู้รับเหมาทั่วไปมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงแม้เจ้าของงานจะช้าหรือช้าในการจ่ายเงินให้เขา ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเมื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที่ให้บริการ บริษัท ของผู้รับเหมามีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้รับเหมามักจะจ้างผู้รับเหมาช่วงเพื่อช่วยในการดำเนินการงาน แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของทรัพย์สินจะต้องรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จในที่สุดผู้รับจ้างรายย่อยจะต้องรับผิดชอบต่อผู้รับเหมาช่วงและไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสมอไป มีบางสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นส่วนตัวของผู้รับเหมา” ซึ่งใช้สำหรับผู้รับเหมาช่วงกับผู้รับเหมาช่วงและผู้รับเหมารายใหญ่ให้กับลูกค้า   ผู้รับจ้างทั่วไปมีหน้าที่จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาช่วงแม้ว่าการจ่ายเงินของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะล่าช้า โดยทั่วไปผู้รับเหมาช่วงจะไม่ได้รับเงินจนกว่าผู้รับเหมาทั่วไปจะได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าของทรัพย์สิน แต่นี่ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในความเป็นจริงประโยคทั่วไปในสัญญาทางกฎหมายระหว่างผู้รับเหมาทั่วไปและผู้รับเหมาช่วงที่ระบุว่าผู้รับเหมาทั่วไปพยายามที่จะปลดเปลื้องความรับผิดสำหรับการชำระเงินจนกว่าลูกค้าจะจ่ายเงินให้เขามักจะเป็นโมฆะในขณะที่ทำงานกับนโยบายสาธารณะ รับจดทะเบียนบริษัท   การปรากฏตัวของผู้รับเหมาช่วงในสถานที่ทำงานไม่ควรเป็นความลับ พวกเขามีสิทธิ์เท่ากันในการยื่นเรื่อง  กลไกช่างหากพวกเขาไม่ได้รับเงิน เจ้าของควรตระหนักถึงงานของพวกเขาและผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานด้านทรัพย์สิน   เสมียนเคาน์ตีไม่มีทางรู้ว่าผู้รับเหมาทั่วไปได้รับเงินเต็มจำนวนหรือไม่ดังนั้นการยื่นคำให้การของภาระผูกพันของช่างก็ยังคงเกิดขึ้น ภาระหน้าที่ของช่างอาจได้รับการยอมรับสำหรับการยื่นเอกสาร แต่หากเจ้าของทรัพย์สินแสดงให้ผู้รับเหมาทั่วไปได้รับการชำระเงินนั่นอาจเป็นพื้นฐานสำหรับการปลดภาระภาระของช่าง ด้วยเหตุนี้การยกเว้นภาระและภาระการเหลียนบางส่วนจึงมีความสำคัญ   เงินที่ผู้รับเหมาทั่วไปจ่ายสำหรับงานที่ทำโดยผู้รับเหมาช่วงถือว่าเป็นเงิน “ในความไว้วางใจ” หากผู้รับเหมาทั่วไปใช้ “กองทุนความน่าเชื่อถือ” เหล่านี้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวจ่ายค่าเช่าของตัวเองหรือซื้อรถใหม่ที่มันจะถูกตรวจสอบและผู้รับเหมาทั่วไปจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดความน่าเชื่อถือและการไหล   แม้ว่าผู้รับเหมาทั่วไปจะเป็น บริษัท ผู้รับเหมาช่วงสามารถฟ้องผู้รับเหมาเป็นรายบุคคลเพื่อให้ข้อกังวลด้านบัญชีของเขาและอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ได้รับการจ่ายเงิน ผู้รับเหมาช่วงสามารถเริ่มต้นการดำเนินคดีแบบกลุ่มย่อยโดยเป็นผู้รับประโยชน์ของกองทุนทรัสต์ดังกล่าว   ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะผูกมัดกลศาสตร์ภาระเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต แอปพลิเคชันมักจัดการโดยเสมียน ผู้รับเหมาทั่วไปจะต้องแสดงสินทรัพย์ร้อยละ 110 ของจำนวนภาระที่จะได้รับพันธบัตร   นโยบายการประกันสำหรับผู้รับเหมาช่วง – ถ้ามีคนงานคนใดได้รับบาดเจ็บและหากไม่มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติภายใต้นโยบายของผู้รับเหมาทั่วไป ผู้รับเหมาทั่วไปจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ บริษัท   หากผู้รับเหมาช่วงตกลงที่จะได้รับการประกันความรับผิดทั่วไปการตั้งชื่อลูกค้าและผู้รับเหมาทั่วไปเป็นผู้ประกันตนเพิ่มเติมเขาต้องทำก่อนที่จะเริ่มงานใด&hellip

Read Post →

15

ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้ายอดนิยมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

, , No Comment

ผู้รับเหมาไฟฟ้าคือ บริษัท ที่ให้บริการเช่นเครื่องปรับอากาศระบบประปาสายเคเบิลที่มีโครงสร้าง ฯลฯ สำหรับที่พักอาศัยรวมถึงสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ บริษัท เหล่านี้มี .. ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงหลายคนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังจัดหาโซลูชั่นที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้าของพวกเขาซึ่งมีนวัตกรรมราคาประหยัดและคุณภาพสูงสุดผู้รับเหมาไฟฟ้าคือ บริษัท ที่ให้บริการเช่นเครื่องปรับอากาศระบบประปาสายเคเบิลที่มีโครงสร้าง ฯลฯ สำหรับที่พักอาศัยรวมถึงสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ บริษัท เหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่ทำงานให้กับพวกเขาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายเช่นวิศวกรผู้ควบคุมงานและช่างเทคนิค พวกเขามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการที่พวกเขาทำเช่นการออกแบบการติดตั้งการทดสอบการว่าจ้างและการบำรุงรักษา รับจดทะเบียนบริษัท ต่อไปนี้เป็นรายการของผู้รับเหมาไฟฟ้าชั้นนำในยูเออี: ARJ Engineering LLC: ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 บริษัท ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ได้ให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรแก่ลูกค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัท นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคระดับโลกและโซลูชั่นที่คุ้มค่าในขณะที่รักษามาตรฐานคุณภาพสูง บริษัท นำเสนอนวัตกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แผนก MEP ของ บริษัท (เครื่องกลวิศวกรรมและท่อประปา) นำเสนอโซลูชั่นระบบไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เช่นสถาบันการศึกษาอาคารที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ ฯลฯ บริษัท มีทีมวิศวกรที่มีทักษะสูงที่มาพร้อมกับล่าสุด โซลูชั่นทางเทคนิคเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น พนักงานของพวกเขามีประสบการณ์ในโครงการทุกประเภทตั้งแต่โครงการก่อสร้างใหม่ไปจนถึงการปรับปรุงและอัพเกรด โครงการที่เสร็จสมบูรณ์บางโครงการของพวกเขา ได้แก่&hellip

Read Post →

15-How To Benefit The Wavy Curly Hairstyle

ทำไมการเลือกช่างแต่งหน้าที่ดีจึงสำคัญ

, , No Comment

หากคุณยังไม่ทราบถึงความสำคัญของช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลียบทความนี้มีไว้สำหรับคุณ ผ่านมันไปและค้นหาความต้องการในการเลือกช่างแต่งหน้าที่ดี … ความสำคัญของช่างแต่งหน้าหากคุณยังไม่ทราบถึงความสำคัญของช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย  บทความนี้มีไว้สำหรับคุณ ผ่านมันอย่างดีและค้นหาความต้องการในการเลือกช่างแต่งหน้าที่ดีสำหรับทุกโอกาส การทำความเข้าใจการแต่งหน้าอย่างละเอียดและการใช้อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและทุกคนต้องยอมรับมัน มีเทคนิคและเทคนิคมากมายที่ใช้ในการแต่งหน้าให้กับงานของเธอ เทคนิคเหล่านี้เป็นรูปแบบของศิลปะที่ไม่เหมือนใครและดังนั้นคนที่ใช้มันเรียกว่าศิลปิน รับจดทะเบียนบริษัท ทุกคนไม่สามารถเป็นช่างแต่งหน้าดีที่สุดเท่าที่พวกเขาขาดความชำนาญของช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในบริสเบน  ได้มี เธอได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ความเชี่ยวชาญในงานและดังนั้นจึงควรได้รับความเคารพเนื่องจากเธอ หากใครกำลังจะไปงานปาร์ตี้หรือแต่งงานแล้วพวกเขาควรติดต่อช่างแต่งหน้ามืออาชีพเพื่อดูดีที่สุดในวันพิเศษของเธอ ช่างแต่งหน้าที่ดีเข้าใจสภาพผิวของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและใช้การแต่งหน้าตามนั้น เธอจะมั่นใจได้ว่ารายการแต่งหน้าจะไม่ทำปฏิกิริยากับผิวหนังของลูกค้าและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ลูกค้ายังสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในรูปลักษณ์ของเธอด้วยเทคนิคมายากลที่ใช้โดยช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย เราจะค้นหาช่างแต่งหน้าที่ดีได้อย่างไร? การหาช่างแต่งหน้าที่ดีที่สามารถเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในรูปลักษณ์ของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย มีศิลปินหลายคนที่ใช้เทคนิคเดียวกันกับลูกค้าทุกคนและทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นที่ต้องการเสมอไป นี่คือเหตุผลที่มันสำคัญมากที่จะต้องทำการวิจัยในปริมาณที่ดีก่อนวันที่กำหนด หนึ่งสามารถขอคำแนะนำจากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวและผ่านการตรวจสอบเพราะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด พวกเขาควรผ่านประวัติการทำงานของศิลปินหลายคนและค้นหาช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลียในหมู่พวกเขา ขอแนะนำให้ไปทดลองใช้งานกับช่างแต่งหน้าถ้าเธอเสนอเหมือนกัน ซึ่งช่วยในการหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ ในวันสุดท้ายของกิจกรรม โอกาสในการเรียกช่างแต่งหน้าคืออะไร? ไปเป็นวันที่เมื่อคนแต่งตัวด้วยตัวเองสำหรับปาร์ตี้หรือกิจกรรมใด ๆ ทุกวันนี้ทุกคนชอบที่จะได้รับการโหวตจากช่างแต่งหน้าที่ดีสำหรับทุก ๆ กิจกรรมที่พวกเขาเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืองานวันเกิดมีการแต่งหน้าแยกต่างหากสำหรับทุกคน และถ้าลูกค้าเป็นเจ้าสาวช่างแต่งหน้าต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าเธอให้บริการที่ดีที่สุด Make Over Studio ของ Ritu มีช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลียที่สามารถช่วยเปลี่ยนลุคของใครก็ได้ด้วยสัมผัสอันน่าอัศจรรย์ของเธอ

Read Post →

children-593313_1920

ทำไมการเลือกช่างแต่งหน้าที่ดีจึงสำคัญ

, , No Comment

หากคุณยังไม่ทราบถึงความสำคัญของช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลียบทความนี้มีไว้สำหรับคุณ ผ่านมันไปและค้นหาความต้องการในการเลือกช่างแต่งหน้าที่ดี … ความสำคัญของช่างแต่งหน้าหากคุณยังไม่ทราบถึงความสำคัญของช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย  บทความนี้มีไว้สำหรับคุณ ผ่านมันอย่างดีและค้นหาความต้องการในการเลือกช่างแต่งหน้าที่ดีสำหรับทุกโอกาส การทำความเข้าใจการแต่งหน้าอย่างละเอียดและการใช้อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและทุกคนต้องยอมรับมัน มีเทคนิคและเทคนิคมากมายที่ใช้ในการแต่งหน้าให้กับงานของเธอ เทคนิคเหล่านี้เป็นรูปแบบของศิลปะที่ไม่เหมือนใครและดังนั้นคนที่ใช้มันเรียกว่าศิลปิน ทุกคนไม่สามารถเป็นช่างแต่งหน้าดีที่สุดเท่าที่พวกเขาขาดความชำนาญของช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในบริสเบน  ได้มี เธอได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ความเชี่ยวชาญในงานและดังนั้นจึงควรได้รับความเคารพเนื่องจากเธอ หากใครกำลังจะไปงานปาร์ตี้หรือแต่งงานแล้วพวกเขาควรติดต่อช่างแต่งหน้ามืออาชีพเพื่อดูดีที่สุดในวันพิเศษของเธอ ช่างแต่งหน้าที่ดีเข้าใจสภาพผิวของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและใช้การแต่งหน้าตามนั้น เธอจะมั่นใจได้ว่ารายการแต่งหน้าจะไม่ทำปฏิกิริยากับผิวหนังของลูกค้าและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ลูกค้ายังสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในรูปลักษณ์ของเธอด้วยเทคนิคมายากลที่ใช้โดยช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย เราจะค้นหาช่างแต่งหน้าที่ดีได้อย่างไร? การหาช่างแต่งหน้าที่ดีที่สามารถเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในรูปลักษณ์ของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย มีศิลปินหลายคนที่ใช้เทคนิคเดียวกันกับลูกค้าทุกคนและทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นที่ต้องการเสมอไป นี่คือเหตุผลที่มันสำคัญมากที่จะต้องทำการวิจัยในปริมาณที่ดีก่อนวันที่กำหนด หนึ่งสามารถขอคำแนะนำจากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวและผ่านการตรวจสอบเพราะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด พวกเขาควรผ่านประวัติการทำงานของศิลปินหลายคนและค้นหาช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลียในหมู่พวกเขา ขอแนะนำให้ไปทดลองใช้งานกับช่างแต่งหน้าถ้าเธอเสนอเหมือนกัน ซึ่งช่วยในการหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ ในวันสุดท้ายของกิจกรรม โอกาสในการเรียกช่างแต่งหน้าคืออะไร? ไปเป็นวันที่เมื่อคนแต่งตัวด้วยตัวเองสำหรับปาร์ตี้หรือกิจกรรมใด ๆ ทุกวันนี้ทุกคนชอบที่จะได้รับการโหวตจากช่างแต่งหน้าที่ดีสำหรับทุก ๆ กิจกรรมที่พวกเขาเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืองานวันเกิดมีการแต่งหน้าแยกต่างหากสำหรับทุกคน และถ้าลูกค้าเป็นเจ้าสาวช่างแต่งหน้าต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าเธอให้บริการที่ดีที่สุด Make Over Studio ของ Ritu มีช่างแต่งหน้าที่ดีที่สุดในออสเตรเลียที่สามารถช่วยเปลี่ยนลุคของใครก็ได้ด้วยสัมผัสอันน่าอัศจรรย์ของเธอ

Read Post →

15

ข้อดีของเครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับทันตแพทย์

, , No Comment

โลกของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การพิมพ์ 3 มิติเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ทันตกรรมมีการใช้งานที่หลากหลายสำหรับเทคโนโลยีนี้ อ่านบล็อกเพื่อค้นหารายละเอียด โมเดลทันตกรรมดังกล่าวนั้นง่ายต่อการทำและต้องการการสแกนอย่างรวดเร็วจากปากของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้พวกเขาสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับทันตแพทย์เพราะพวกเขาช่วยให้พวกเขาตรวจสอบงานของพวกเขาก่อนที่จะปลูกฝังการผ่าตัดลงในผู้ป่วย เนื่องจากโมเดลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในปากใด ๆ จึงไม่ต้องการเทคโนโลยีหรือเรซินที่จำเป็น ทำให้กระบวนการค่อนข้างง่ายและมีประโยชน์ โมเดล 3 มิติที่พิมพ์ออกมาดูสมจริงเหมือนจริงและเลียนแบบชิ้นส่วนมนุษย์จริงทำให้ง่ายต่อการเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและขั้นตอนทางการแพทย์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นการพิมพ์ 3 มิติกำลังปฏิวัติและยกระดับอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ สำหรับทันตกรรมการพิมพ์ 3 มิติมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมทันตแพทย์ในอนาคตและเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจริง ในทางทันตกรรมมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถพิมพ์รูปแบบปากของผู้ป่วยและตรวจสอบว่ารากฟันเทียมครอบฟันหรืออุปกรณ์จัดตำแหน่งจะพอดีได้อย่างถูกต้องหรือไม่ รับจดทะเบียนบริษัท อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ 3 มิติอาจมีราคาค่อนข้างแพงเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถขอสินเชื่อแพทย์ได้ โดยการได้รับ  เงินกู้มืออาชีพสำหรับแพทย์คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิดที่จำเป็นสำหรับการฝึกทันตกรรม การใช้งาน: การพิมพ์ 3 มิติทางทันตกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งรับประกันความสำเร็จในระยะยาว ดังนั้นหลาย บริษัท จึงอุทิศตนเองให้กับอุตสาหกรรมทันตกรรม ความสะดวกในการใช้งานที่แพร่หลายทำให้การปฏิวัติทางทันตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยความช่วยเหลือของสแกนเนอร์ 3 มิติขั้นสูงและซอฟต์แวร์ CAD ที่อัพเกรดซึ่งทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมทันตกรรมได้ช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมสำหรับทันตแพทย์เพื่อดำเนินการทางทันตกรรมและนำไปสู่การยอมรับสากลของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ นี่คือข้อดีของการพิมพ์ 3 มิติสำหรับทันตแพทย์&hellip

Read Post →

15

Amazon ปฏิเสธการอุทธรณ์สองครั้งสำหรับการระงับบัญชีผู้ขาย

, , No Comment

การระงับบัญชี Amazon ของคุณทำให้การอุทธรณ์ยากขึ้นเป็นสองเท่า เงินของคุณจะถูกบล็อกทันทีที่บัญชีของคุณถูกระงับ จำนวนเงินเหล่านี้จะกลับสู่บัญชีของคุณเมื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง ในบางกรณีคุณอาจได้รับการฟ้องร้องจากการละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ฉันไม่สามารถรับประกันอะไรกับคุณได้และไม่มีกระบวนการเวทมนต์ที่จะดำเนินการเพื่อเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง ทุกสถานการณ์ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามหากการระงับครั้งที่สองของคุณถูกปิดใช้งานอย่างถูกต้องคุณอาจประสบปัญหาในการกู้คืนบัญชีของคุณ คุณอาจได้รับการฟ้องร้องจากการละเมิดซ้ำ ๆ ของคุณทั้งจากผู้ผลิตหรือลูกค้าเมื่อคุณเข้าไปในส่วนความคิดเห็นของชุมชนผู้ขายของ Amazon คุณจะเห็นว่าการระงับบัญชี Amazon ของคุณสองครั้งนั้นเป็นการสิ้นสุดของโลก ส่วนใหญ่ไม่ผิดเพราะการระงับบัญชี Amazon ของคุณทำให้การอุทธรณ์ยากขึ้นสองเท่า นอกจากนั้นเงินของคุณอาจถูกแช่แข็ง คุณไม่สามารถรับมือกับเงินเล็กน้อยในบัญชี Amazon ของคุณ แต่เงินจะอยู่ในบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดใช้งานใหม่กองทุนของคุณจะพร้อมให้คุณใช้งานโดยอัตโนมัติ มีเรื่องราวสยองขวัญจากผู้ขายที่ไม่ได้รับการเปิดใช้งานบัญชีของพวกเขาอีกต่อไปเป็นเวลานานและบางเรื่องที่ไม่ได้รับคำตอบ รับจดทะเบียนบริษัท สิ่งที่คุณต้องการทำ ณ จุดนี้คือการตัดสินใจที่จะหยุดในอนาคตไม่ว่าคุณจะถูกระงับเป็นครั้งที่สองก็ตาม ประการที่สองคุณต้องอุทธรณ์อีกครั้งไม่มีทางอื่นนอกจากอธิบายเรื่องของคุณอีกครั้ง หากคุณโชคดีพอที่จะได้รับความบันเทิงจากตัวแทนให้ทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการจากคุณ หากพวกเขาตอบการอุทธรณ์ครั้งที่สองของคุณพวกเขาจะขอแผนที่ครอบคลุมจากคุณเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะจัดการกับปัญหาในปัจจุบันและปัญหาในอนาคตเพื่อก้าวต่อไป หากคุณไม่ทราบวิธีการสร้างแผนให้ค้นหา “อุทธรณ์การลบสิทธิ์การขาย” ในความช่วยเหลือจากผู้ขาย หากคุณมีร่างแผนพร้อมของคุณคลิกที่ปุ่มอุทธรณ์ในการตอบกลับ ปุ่มอุทธรณ์สามารถพบได้ในหน้าการแจ้งเตือนประสิทธิภาพในศูนย์กลางผู้ขาย หลังจากส่งแผนของคุณคุณจะอยู่ในเกมที่รอคอยที่ระทมทุกข์ พวกเขาจะตรวจสอบกรณีของคุณและแผนของคุณอีกครั้ง จากนั้นพวกเขาจะตัดสินใจจากที่นั่นหากคุณมีสิทธิ์เป็นผู้ขายใน Amazon อีกครั้ง หากในกรณีที่คุณยังไม่ได้ส่งแผนที่ยอมรับได้ใน 17 วัน Amazon จะยกเลิกข้อเสนอของคุณและจะระงับบัญชีของคุณ (ถ้ายังไม่ได้แช่แข็ง) ในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับบัญชีให้ขอความช่วยเหลือในชุมชนความช่วยเหลือจากศูนย์กลางผู้ขายหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญให้เน้นเรื่องของคุณ ในขณะที่การขายในตลาดอเมซอนผู้ขายมักจะถูกระงับเพราะมันเป็นความเสี่ยงต่อรายได้และชื่อเสียงของผู้ขาย หากคุณเป็นผู้ขายที่อเมซอนและเพิ่งได้รับการระงับไม่ต้องลังเลที่จะคืนสถานะโดยการดึงดูดความสนใจที่สมบูรณ์แบบให้กับทีมผู้ขายที่อเมซอน TheAppealGuru&hellip

Read Post →